Lĩnh vực Tim mạch – Chuyên đề 4: Kỹ thuật số hóa và vai trò của đổi mới sáng tạo

Sự phát triển của công nghệ trong các Chương trình hỗ trợ bệnh nhân (PSP) và cách chúng có thể ảnh hưởng tích cực đến việc tuân thủ.

Chủ tọa: TS. BS. Trần Quang Khánh, Giảng viên, Chủ nhiệm bộ môn Nội tiết, ĐH Y Dược TP.HCM

Báo cáo viên: GS. John Piette, giảng viên trường Y khoa, ĐH Michigan

Trong buổi học chuyên đề này, GS. John Piette cung cấp thông tin chuyên sâu về những phát triển của khoa học công nghệ trong Chương trình Hỗ trợ Bệnh nhân (PSP – Patient Support Program), mô tả cách chúng tác động cách tích cực đến bệnh nhân. GS. John Piette cũng sẽ trình bày về y tế di động (mobile health), vai trò của chúng, cũng như các bằng chứng chứng minh tác động của những dòng tin nhắn hay công cụ công nghệ đến tính tuân thủ của bệnh nhân. Giáo sư cũng sẽ nói về chương trình CarePartner và vai trò của nó trong nâng cao tính tuân thủ để mang đến sức khỏe tốt hơn.

Tìm hiểu thêm:

Phương pháp cá nhân hóa hỗ trợ tuân thủ bằng các Chương Trình Hỗ Trợ Bệnh Nhân

Các Chương Trình Hỗ Trợ Bệnh Nhân tác động như thế nào đến việc tuân thủ?


GS. John Piette