Tại từng thời điểm, Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này có thể được cập nhật bởi chúng tôi mà không thông báo đến bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web/ứng dụng a:care này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Bạn có trách nhiệm xem lại Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và những thay đổi nếu có. Việc sử dụng các trang web/ứng dụng a:care sau khi chúng tôi cập nhật Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này thể hiện sự đồng ý của bạn với những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này (khi chúng có thể được thay đổi theo từng thời điểm), hoặc không hài lòng với các trang web/ứng dụng a:care, giải pháp duy nhất là ngừng sử dụng các trang web/ứng dụng a:care.

CÁC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Bạn hiểu và đồng ý rằng:

a) Nội dung (như được định nghĩa dưới đây) của các trang web/ứng dụng a:care được cung cấp bởi Abbott chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

b) Nếu bạn đang sử dụng các trang web/ứng dụng a:care được thiết kế cho bệnh nhân, bạn cũng hiểu và đồng ý rằng nội dung của các trang web/ứng dụng a:care không nhằm mục đích trở thành hoặc thay thế cho mối liên hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân hoặc tư vấn y tế liên quan đến chẩn đoán, điều trị, phương thức hoặc thực hành y tế. Bạn cần tham khảo với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tự đưa ra quyết định dựa trên lời khuyên và chuyên môn của họ. Những tính năng và dịch vụ về tuân thủ dùng thuốc được cung cấp bởi các trang web/ứng dụng a:care: (i) chỉ nên được sử dụng sau khi bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đưa ra những quyết định có tính chuyên môn dựa trên cách điều trị phù hợp với bạn, và (ii) không nên chỉ dựa vào những tính năng và dịch vụ của trang web/ứng dụng a:care như một biện pháp duy nhất để tuân thủ việc dùng thuốc hoặc bất kì khía cạnh điều trị nào được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

c) Nếu bạn đang sử dụng các trang web/ứng dụng a:care được thiết kế cho chuyên viên y tế (“CVYT”), bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các trang web/ứng dụng a:care được thiết kế cho CVYT (như là a:carepro và các trang web Học tập qua thực tế ảo) là những công cụ học tập trực tuyến chỉ dành cho các CVYT được cấp phép, nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của các CVYT khi truy cập và sử dụng các trang web, bằng cách hỗ trợ sự trao đổi và phổ biến thông tin khoa học thông qua nội dung giáo dục y tế và lâm sàng có tính tương tác trong nhiều hoạt động học tập trực tuyến khác nhau. Nội dung và thông tin có sẵn trên các trang web/ứng dụng a:care không nên được dùng làm cơ sở cho bất kỳ chẩn đoán, theo dõi, quản lý, hoặc điều trị cho bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Thông tin được cung cấp trên các trang web/ứng dụng a:care được cung cấp bởi Abbott chỉ cho mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không cung cấp những thông tin y khoa đầy đủ.

d) Mặc dù với sự cẩn trọng hết mức khi tổng hợp nội dung của các trang web/ứng dụng a:care, Abbott không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, thực tiễn, phù hợp, và đầy đủ của nội dung. Bạn tự chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro khi sử dụng bất kỳ thành phần nào của các trang web/ứng dụng a:care. Abbott không thể và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với những hậu quả của bất kỳ tính năng hoặc nội dung không đầy đủ hoặc không chính xác nào, cũng như đối với bất kỳ quyết định y tế nào được đưa ra dựa trên nội dung giáo dục có trong trang.

e) Abbott bảo lưu mọi quyền về việc thực hiện bổ sung, xóa bỏ, hoặc sửa đổi nội dung của các trang web/ứng dụng a:care bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

f) Abbott không chịu trách nhiệm, và không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, hiệu quả, kịp thời và phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào thu thập được từ bên thứ ba, bao gồm bất kỳ đường dẫn liên kết nào đến hoặc từ các trang web của bên thứ ba. Việc bạn truy cập vào các trang web của bên thứ ba có thể liên kết đến hoặc từ các trang web/ứng dụng a:care phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web của bên thứ ba đó.

VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN

2. Bạn hiểu, thừa nhận, và đồng ý những điểm sau:

a) Bằng cách sử dụng các trang web/ứng dụng a:care, bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc chặn thông tin điện tử chúng tôi đăng trên các trang web/ứng dụng a:care hoặc trên bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng phá bất kỳ tính năng bảo mật nào của các trang web/ứng dụng a:care của chúng tôi và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế.

b) Bạn cho phép Abbott sử dụng tất cả nội dung bạn đăng tải hoặc chuyển đến các trang web/ứng dụng a:care, tuân theo Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính sách Quyền riêng tư của Abbott theo bất kỳ cách nào Abbott chọn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sao chép, hiển thị, biểu diễn hoặc xuất bản nó ở bất kỳ định dạng nào, sửa đổi, kết hợp vào các tài liệu khác hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung đó.

c) Trừ khi được tuyên bố rõ ràng và đã đồng ý trước bởi Abbott, không có mối liên hệ bí mật nào được thiết lập trong trường hợp bất kỳ người dùng nào của các trang web/ứng dụng a:care thực hiện bất kỳ liên lạc nào với Abbott thông qua lời nói, văn bản hoặc điện tử (chẳng hạn như phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng,…). Nếu có bất kỳ trang web/ứng dụng a:care yêu cầu hoặc đề nghị cung cấp thông tin nêu trên, và các thông tin đó có chứa thông tin nhận dạng cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại), Abbott sẽ thu thập, sử dụng và duy trì thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư. Nếu không, thông tin liên lạc và bất kỳ thông tin nào được gửi kèm theo đó sẽ được coi là không bí mật và Abbott sẽ được tự do sao chép, xuất bản hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng hoặc bán sản phẩm kết hợp các thông tin đó. Người gửi bất kỳ thông tin nào cho Abbott phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đó, bao gồm cả tính trung thực và chính xác cũng như không vi phạm quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của bất kỳ người nào khác.

3. Một số trang web/ứng dụng a:care yêu cầu bạn đăng ký tài khoản và phải nhập một số thông tin cá nhân của mình, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu, để tạo tài khoản a:are (“Tài khoản a:care”). Bạn đồng ý cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin khi đăng ký, và khi bạn sử dụng, các trang web/ứng dụng a:care, và bạn đồng ý giữ cho thông tin Tài khoản a: care của mình luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ. Đối với các trang web/ứng dụng a:care như vậy, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng được thiết kế và vì mục đích cho cá nhân sử dụng và bạn không nên chia sẻ Tài khoản a:care và/hoặc mật khẩu của mình với một cá nhân khác. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của Tài khoản a:care của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra với hoặc thông qua Tài khoản. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Abbott nếu bạn biết về sự cố bảo mật hoặc vi phạm nào làm ảnh hưởng đến Tài khoản a:care của bạn, bao gồm cả trường hợp bạn cho rằng mật khẩu của mình có thể đã bị xâm phạm. Abbott không chịu trách nhiệm về bất kỳ mật khẩu nào bị mất, đánh cắp hoặc xâm phạm hoặc về bất kỳ hoạt động nào được thực hiện với Tài khoản a:care của bạn bởi những người dùng trái phép hoặc bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép Tài khoản a:care do bạn gây ra.

4. Bạn có thể xóa Tài khoản a:care của bạn bất kỳ lúc nào. Tài khoản a:care và tất cả thông tin được lưu trữ trong Tài khoản a:care của bạn sẽ bị xóa khi nhận và xử lý yêu cầu xóa của bạn, ngoại trừ trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ hoặc được phép lưu giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định theo luật và quy định hiện hành hoặc để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Abbott sẽ tuân theo các chính sách và luật hiện hành để xác định các mốc thời gian khi xử lý yêu cầu xóa của bạn.

5. Khi bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

a) đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của các trang web/ứng dụng a:care;

b) đảm bảo rằng tất cả hệ điều hành và phần mềm bảo vệ dành cho các trang web/ứng dụng a:care được cập nhật phiên bản mới nhất sẵn có;

c) bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị của bạn, và bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với thông tin mà bạn lưu trữ trong thiết bị do việc sử dụng các trang web/ứng dụng a:care hoặc sự tương tác giữa các trang web/ứng dụng a:care với các nền tảng hoặc chương trình khác mà bạn có thể tải xuống hoặc sử dụng;

d) duy trì tính an toàn và bảo mật của bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu và những thông tin tương tự liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care

e) duy trì bảo mật vật lý của thiết bị của bạn;

f) đảm bảo rằng bạn không phá hoại các trang web/ứng dụng a:care bằng cách cố ý đưa các mã độc, vi-rút, trojans, worms, logic bombs hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc gây hại về mặt công nghệ.

6. Khi bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care, bạn không được phép:

a) tái bản, nhân bản, sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, cải tiến, dịch ngược, tháo rời, giải mã, sửa đổi, bán, bán lại, thiết kế đối chiếu, thay đổi hoặc khai thác các trang web/ứng dụng a:care, nội dung, phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ điều gì đã nói ở trên theo bất kỳ cách nào, cũng như không can thiệp vào hoạt động của các trang web/ứng dụng a:care hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của các trang web/ứng dụng a:care hoặc các thành phần của chúng;

b) sử dụng các trang web/ứng dụng a:care cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ mục đích vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế;

c) cố gắng vô hiệu hóa hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc công nghệ nào khác được thiết kế để bảo vệ các trang web/ứng dụng a:care;

d) xóa, che giấu hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền nào khác khỏi các trang web/ứng dụng a:care;

e) vi phạm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này.

7. Nếu bạn sử dụng các trang web/ứng dụng a:care theo bất kỳ cách nào bị cấm bởi Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, Abbott có quyền thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ các trang web/ứng dụng a:care, có thể bao gồm việc gián đoạn tạm thời hoặc hoàn toàn quyền truy cập của bạn vào các trang web/ứng dụng a:care và hủy Tài khoản a:care của bạn.

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

8. Ngoài tất cả các điều khoản khác của Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, các điều khoản sau có liên quan đến ứng dụng di động a:care (“Ứng dụng”) được liên kết với Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này:

a) Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng nào hoặc một phần của chúng, có thể không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia và Abbott không tuyên bố rằng Ứng dụng hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của chúng là thích hợp hoặc sẵn có để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Trong phạm vi bạn chọn truy cập và sử dụng Ứng dụng, bạn tự chịu trách nhiệm cho hành động của bạn.

b) Các Ứng dụng được Abbott cung cấp miễn phí cho bạn để sử dụng trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể bị các nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc viễn thông (“Nhà cung cấp dịch vụ” của bạn) hoặc các bên thứ ba khác không liên kết với Abbott tính phí tiêu chuẩn để tải xuống và sử dụng Ứng dụng. Việc thanh toán tất cả các khoản phí của bên thứ ba, chẳng hạn như phí sử dụng dữ liệu do Nhà cung cấp dịch vụ của bạn tính toán, và việc tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba (chẳng hạn như điều khoản dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ) là trách nhiệm của bạn. Bạn xác nhận rằng thông tin của bạn sẽ được truyền qua một mạng máy tính công cộng không an toàn và Abbott không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào đối với thông tin được truyền theo cách này.

c) Ứng dụng được cấp phép, không được bán, cho bạn. Theo các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, và việc bạn tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, Abbott cho phép bạn quyền sử dụng có giới hạn, cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục đích cá nhân của bạn. Ngoại trừ quyền nêu trên, bạn không có quyền nào khác trên các Ứng dụng.

d) Bất kỳ lúc nào, bạn có thể xóa tài khoản của bạn, các thông tin đã đăng ký trong tài khoản hoặc Ứng dụng khỏi điện thoại của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ lại, duy trì, lưu trữ và sao lưu (điện tử và/hoặc bằng văn bản) bất kỳ dữ liệu nào bạn muốn bảo tồn.

e) Abbott có thể khiến bất kỳ và tất cả thông tin của bạn được thu thập qua Ứng dụng ẩn danh và không thể theo dõi đối với bạn, và do đó có thể xử lý và hủy bỏ dữ liệu theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thay đổi, chỉnh sửa hoặc chuyển giao dữ liệu nào. Dữ liệu như vậy sẽ không bao giờ có thể truy nguyên lại cho bạn theo bất kỳ cách nào.

f) Ứng dụng có thể chứa các chức năng trò chơi, theo quyết định riêng của Abbott, cho phép bạn tích điểm dựa trên việc bạn tham gia vào các hoạt động khác nhau như tham gia các câu đố, khảo sát, lời khuyên hàng ngày, các hoạt động tuân thủ y tế cũng như các hành vi sử dụng Ứng dụng. Bạn có thể xem và theo dõi số điểm của mình sẵn có trên Ứng dụng. Chức năng trò chơi và điểm được Abbott cung cấp chỉ để thúc đẩy và giúp bạn theo dõi hành trình chăm sóc sức khỏe của bạn. Điểm không được quy đổi thành bất kỳ lợi ích hoặc giải thưởng nào.

g) Nếu bạn tải xuống Ứng dụng từ Apple Store hoặc Google Play Store, bạn hiểu và đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này chỉ là giữa bạn và Abbott, không phải với Apple hoặc Google, và Apple hoặc Google, tùy trường hợp, không chịu trách nhiệm về Ứng dụng hoặc Nội dung trong Ứng dụng. Apple hoặc Google, tùy trường hợp, không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi Ứng dụng nào được duy định bởi bất kỳ điều khoản bảo hành hiện hành nào, thì bạn có thể thông báo cho Apple hoặc Google, tùy trường hợp, và theo đó Apple hoặc Google, tùy theo quyết định của họ, sẽ hoàn lại chi phí mua các Ứng dụng liên quan cho bạn; và, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple hoặc Google, tùy trường hợp, không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng. Apple hoặc Google, tùy trường hợp, không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và/hoặc sử dụng Ứng dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn đến: (i) các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (ii) các khiếu nại nào về việc Ứng dụng không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự. Apple hoặc Google, tùy trường hợp, không chịu trách nhiệm điều tra, bào chữa, giải quyết và hủy bỏ bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba về Ứng dụng hoặc về việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bạn sẽ tuân thủ mọi điều khoản hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng. Apple hoặc Google, tùy trường hợp, và các công ty con của họ, là bên thứ ba thụ hưởng các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, và khi bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này, Apple hoặc Google, tùy trường hợp, sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến với tư cách là bên thứ ba thụ hưởng các Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không sống ở một quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ. Nếu Abbott cung cấp bản dịch sang tiếng Anh của các Điều khoản Sử dụng này, thì bản dịch chỉ được cung cấp để như một sự thuận tiện và phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

SỬA ĐỔI

9. Abbott có thể cập nhật, sửa đổi, gián đoạn hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của các trang web/ứng dụng a:care hoặc nội dung của chúng (bao gồm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này) và thay đổi, sửa đổi và/hoặc cải tiến các trang web/ứng dụng a:care hoặc nội dung của chúng (bao gồm Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết hoặc hợp lý ví dụ như do có sự thay đổi pháp luật, hoặc thay đổi đối với công việc kinh doanh hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc chức năng của các trang web/ứng dụng a:care. Abbott không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đã chịu do việc sửa đổi, gián đoạn hoặc gián đoạn bất kỳ hoặc tất cả chức năng của các trang web/ứng dụng a:care.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

10. Các thông tin, tài liệu và đồ thị liên quan được xuất bản trong các trang web/ứng dụng a:care (“Nội Dung”) là tài sản riêng của Abbott, trừ trường hợp thông tin được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng với Abbott, các công ty con hoặc chi nhánh của Abbott. Việc cho phép sử dụng Nội Dung được trao, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền thích hợp nêu trên xuất hiện trên mọi bản sao; (2) việc sử dụng Thông Tin chỉ nhằm mục đích thông tin, phi thương mại hoặc cá nhân; (3) Thông Tin không được sửa đổi theo bất kỳ cách thức nào; và (4) không được sử dụng các đồ họa sẵn có từ các trang web/ứng dụng a:care tách biệt với văn bản kèm theo. Abbott không chịu trách nhiệm về các nội dung được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn bị cấm phân phát những tài liệu này nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền những tài liệu này. Trừ trường hợp được cho phép nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào, rõ ràng hoặc ngầm định, được trao cho bất kỳ người nào theo bất kỳ bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu của Abbott.

11. Một phần của Ứng dụng có thể bao gồm tài liệu được cung cấp bởi bên thứ ba, trong đó có quyền sở hữu trí tuệ  (“Tài liệu của Bên thứ ba”). Các bên cấp phép cho Tài liệu của Bên thứ ba vẫn giữ toàn bộ quyền, danh nghĩa và quyền lợi của họ đối với Tài liệu của Bên thứ ba đó. Các Ứng dụng có thể bao gồm hoặc tích hợp các thành phần phần mềm của bên thứ ba có sẵn miễn phí theo giấy phép cấp cho người nhận quyền sao chép, sửa đổi và phân phối tự do các thành phần đó (“Các thành phần Mã nguồn Mở”). Mặc dù Ứng dụng được cung cấp cho bạn dưới Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này, nhưng Điều khoản Sử dụng Trực tuyến này sẽ không được coi là ngăn cản, hạn chế hoặc ngăn chặn bạn khỏi việc thu được và sử dụng riêng lẻ Các thành phần Mã nguồn Mở đó theo các giấy phép bên thứ ba tương ứng hoặc hạn chế việc sử dụng Các thành phần Mã nguồn Mở đó theo các giấy phép bên thứ ba đó.

12. Không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh thương mại và sản phẩm nào của Abbott trên các trang web/ứng dụng a:care này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Abbott, ngoại trừ việc xác định sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty.

TÍNH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

13. Abbott cam kết bảo vệ tính riêng tư trực tuyến của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính riêng tư đối với các khách hàng và người truy cập vào các trang web/ứng dụng a:care. Việc chúng tôi sử dụng các thông tin nhận diện cá nhân chịu sự chi phối của Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và bằng cách truy cập vào các trang web/ứng dụng a:care, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính sách Quyền riêng tư đó.

14. Bạn hiểu và đồng ý rằng khi đệ trình thông tin có thể nhận diện cá nhân của bạn đến Abbott, tuy Abbott có những sự bảo vệ sẵn có để ngăn chặn bất kỳ sự truy cập hoặc can thiệp trái phép nào nhưng không có sự bảo đảm tuyệt đối về bảo mật. TRONG TRƯỜNG HỢP HIẾM CÓ KHI CÓ SỰ CAN THIỆP HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP BẤT CHẤP NHỮNG NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI, ABBOTT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CAN THIỆP HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP NÀY HOẶC BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ (BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, CÔNG VIỆC VÀ CƠ HỘI) PHÁT SINH TỪ CÁC SỰ CAN THIỆP HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP NÀY, NGAY CẢ KHI ABBOTT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY. ABBOTT KHÔNG BẢO ĐẢM, HAY NGỤ Ý BẢO ĐẢM, RẰNG THÔNG TIN CUNG CẤP BỞI BẤT KỲ KHÁCH HÀNG NÀO SẼ KHÔNG BỊ CAN THIỆP HOẶC TRUY CẬP TRÁI PHÉP, VÀ KHÔNG CUNG CẤP VÀ BẢO ĐẢM BẤT KỲ NGẦM ĐỊNH NÀO CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

15. Abbott không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tài liệu, thông tin, Nội Dung và các ý kiến được cung cấp, đăng tải hoặc sẵn có thông qua các trang web/ứng dụng a:care. Việc dựa vào những tài liệu, thông tin và ý kiến này hoàn toàn là rủi ro của bạn. Abbott khước từ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương tật hoặc những thiệt hại nảy sinh từ việc sử dụng các trang web/ứng dụng a:care hoặc các nội dung chứa trong các trang web/ứng dụng này.

16. ABBOTT KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC BẢN CHẤT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CÁC TRANG WEB/ỨNG DỤNG A:CARE. ABBOTT MIỄN TRỪ MỌI TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO, CHO DÙ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HOẶC HÀM Ý, ĐƯỢC TẠO RA BỞI LUẬT PHÁP, HỢP ĐỒNG HOẶC BẰNG MỘT CÁCH KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH CHÍNH XÁC, ÁP DỤNG, SỰ ĐẦY ĐỦ, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ABBOTT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI THUỘC BẤT KỲ LOẠI HOẶC BẢN CHẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT (BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, CÔNG VIỆC VÀ CƠ HỘI), MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TỒN TẠI HOẶC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB/ỨNG DỤNG A:CARE, VÀ/ HOẶC THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CÁC TRANG WEB/ ỨNG DỤNG A:CARE CHO DÙ ABBOTT CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY HAY KHÔNG.

17. CÁC TRANG WEB/ỨNG DỤNG A:CARE, NỘI DUNG VÀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC SẴN CÓ THÔNG QUA CÁC TRANG WEB/ ỨNG DỤNG A:CARE ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “GIỮ NGUYÊN” VÀ “NHƯ NHỮNG GÌ SẴN CÓ” VỚI MỌI SAI SÓT. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ABBOTT, HOẶC CÁC CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA HỌ (DƯỚI ĐÂY GỌI LÀ “CÁC BÊN ABBOTT”) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC WEBSITE ABBOTT, NỘI DUNG WEBSITE, BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC WEBSITE ABBOTT HOẶC BẤT KỲ WEBSITE ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, TIÊU BIỂU HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI, THƯƠNG TẬT CÁ NHÂN, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC TRÌ HOÃN, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, VIRÚT, XÓA FILE HOẶC CÁC GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ, HOẶC CÁC LỖI, SAI SÓT HOẶC NHỮNG SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG CÁC WEBSITE ABBOTT HOẶC NỘI DUNG WEBSITE, BẤT KỂ CÓ SỰ SƠ SUẤT CỦA ABBOTT HAY KHÔNG VÀ BẤT KỂ ABBOTT CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY HAY KHÔNG.

18. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn trách nhiệm, vì vậy điều khoản này có thể không áp dụng hoàn toàn đối với bạn.

19. Bạn đồng ý rằng bất kể luật lệ hiện hành nào qui định điều ngược lại với nội dung Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, bạn không thể nộp đơn kiện hoặc có hành động kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến các trang web/ứng dụng a:care hoặc Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sau hơn một (1) năm kể từ ngàyđơn kiện hoặc hành động kiện tụng này phát sinh.

NHỮNG THÔNG BÁO PHÁP LÝ, MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN BỔ SUNG KHÁC CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO CÁC WEBSITE KHÁC THUỘC SỞ HỮU HOẶC ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI ABBOTT, CÁC CÔNG TY CON HOẶC CHI NHÁNH.

TỔNG QUÁT

20. Bạn đồng ý rằng Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính Sách Bảo Mật mô tả toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta về chủ đề này. Các trang web/ứng dụng a:care được tạo ra và điều hành theo luật của Tiểu bang Illinois. Các luật của Tiểu bang Illinois sẽ chi phối những điều khoản trong Các Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Nếu chúng tôi không thể giải quyết một mối lo ngại tiềm ẩn để bạn hài lòng thì bạn và Abbott đồng ý rằng mọi khiếu nại và tranh chấp sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi trọng tài dưới Luật Trọng tài Quốc tế tại London (LCIA). Và chúng ta đều đồng ý với thẩm quyền cá nhân của trung tâm trọng tài LCIA tại London, Vương quốc Anh. Những điều trên chỉ áp dụng trong phạm vi mà luật pháp của tiểu bang Illinois không bị áp đặt bởi luật pháp bắt buộc áp dụng tương ứng (ví dụ, luật bảo vệ người tiêu dùng áp dụng cho bạn).

Bản Điều khoản Sử dụng trực tuyến này được cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 8 năm 2023.