Phương pháp đặc biệt để nâng cao tính tuân thủ mà chúng tôi thực hiện là tập huấn cho các nhân viên y tế và thúc đẩy bệnh nhân, kết hợp với Khoa học Hành vi và Công nghệ.

a:care là một chương trình tiên phong ứng dụng các nghiên cứu mới nhất về khoa học hành vi và tuân thủ điều trị. Chương trình cung cấp thông tin và nguồn lực toàn diện để hỗ trợ bạn, trong vai trò là nhân viên y tế, hiểu rõ hơn về động lực, niềm tin và hành vi tác động đến tuân thủ, cũng như về cách chương trình được vận dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân.

KHOA HỌC HÀNH V

Chuyển từ điều trị bệnh
sang kết nối và thúc đẩy bệnh nhân

KHÁM PHÁ CÁC BUỔI HỌC CHUYÊN ĐỀ

a:care cung cấp thông tin và khóa đào tạo cho chuyên viên y tế để giúp họ nhận biết và quản lý các yếu tố hành vi, cảm xúc và tâm lý làm ảnh hưởng đến tính tuân thủ của bệnh nhân.

Buổi học chuyên đề, một trong những phần chính yếu của các công cụ đào tạo, được phát triển với những chuyên gia hàng đầu thế giới về khoa học hành vi nhằm chia sẻ những kỹ thuật cập nhật nhất trong cách giúp mọi người chăm sóc sức khỏe tốt hơn.