Giới thiệu về chương trình a:care – Hội nghị a:care

Phần giới thiệu – Thách thức toàn cầu của tuân thủ điều trị
Cải thiện tuân thủ điều trị vẫn là một nhu cầu toàn cầu chưa đáp ứng được. Phần báo cáo này sẽ giúp quý bác sĩ/dược sĩ có cái nhìn rõ hơn về gánh nặng của sự không tuân thủ và theo sau là những ảnh hưởng về kinh tế cũng như xã hội. Các lý do và yếu tố dẫn đến sự không tuân thủ sẽ được chia sẻ, bên cạnh đó quý bác sĩ/dược sĩ sẽ hiểu thêm về vai trò quan trọng của đội ngũ nhân viên y tế trong việc giải quyết vấn đề không tuân thủ điều trị.